Latest Posts

บทความทำอย่างไรจึงจะพัฒนาสุขภาพเด็ก เพื่อเด็กวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า และสถานการณ์การคัดกรองพัฒนาการเด็กของเขตสุขภาพที่ 6

https://drive.google.com/a/bnc.ac.th/fil…
Read more

วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2559 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบสถานการณ์จำลอง ต่อความมั่นใจในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี”

https://drive.google.com/a/bnc.ac.th/fil…
Read more